Legal

De conformidade ao disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é  LUCIA  FREITAS S.L.U. cuxa finalidade é poder atender as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal.

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso,  LUCIA  FREITAS S.L.U. dispón de formularios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade administracion@restauranteatafona.com .Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa en administracion@restauranteatafona.com

Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningún xeito, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, gravación ou doutro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do titular deste documento. Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios. Esta mensaxe, e no seu caso, calquera ficheiro anexo ao mesmo, pode conter información confidencial, sendo para uso exclusivo do destinatario, quedando prohibida a súa divulgación copia ou distribución a terceiros sen a autorización expresa do remitente. Se  Vd. recibiu esta mensaxe erroneamente, rógase notifíqueo ao remitente e proceda ao seu borrado.

Product added to compare.